Obchodné podmienky platné pre objednávky prostredníctvom elektronického obchodu www.cigarclub.sk

Predávajúci:

Predávajúcim – dodávateľom produktov a služieb uverejnených v elektronickom obchodom systéme www.cigarclub.sk je spoločnosť gomeo s.r.o., so sídlom: Urbánkova 19, 971 01 Prievidza.

Predávajúcim - dodávateľom produktov a služieb pre firemných objednávateľov s IČ DPH je spoločnosť MIWO s.r.o., so sídlom: Urbánkova 19, 971 01 Prievidza.

Podrobné kontaktné údaje tu.

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného systému www.cigarclub.sk.

Objednávanie tovaru

Kupujúci môže tovar objednať on-line priamo prostredníctvom nákupného systému na www.cigarclub.sk alebo zaslaním objednávky elektronickou poštou na e-mail: info@cigarclub.sk s uvedením názvu tovaru, počtu kusov, adresy kupujúceho, adresy doručenia a telefónneho čísla.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je zrealizovaný predaj vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje automatické potvrdenie vytvorené objednávkovým systémom alebo potvrdenie odoslané prostredníctvom elektronickej pošty.

Dodacie podmienky

Dodanie netabakových výrobkov. Dodanie netabakových výrobkov je možné prostredníctvom kuriérskej služby GLS alebo osobne po telefonickej dohode na adrese prevádzky predávajúceho.

Dodanie tabakových výrobkov fyzickým osobám pre ich vlastnú spotrebu. Dodanie tabakových výrobkov fyzickým osobám pre ich vlastnú spotrebu je na základe ustanovení Zákona o ochrane nefajčiarov zakázané formou zásielkového predaja, teda v tomto prípade je možné iba zakúpenie tovaru osobne, po telefonickej dohode na adrese prevádzky predávajúceho.

Dodanie tabakových výrobkov fyzickým osobám – živnostníkom a právnickým osobám. Dodanie tabakových výrobkov fyzickým osobám – živnostníkom a právnickým osobám je možné prostredníctvom kuriérskej služby GLS alebo osobne po telefonickej dohode na adrese prevádzky predávajúceho. Voľbu dodania objednávky firmám - živnostníkom a právnickým osobám nájdete pri vypĺňaní objednávky v časti košík – fakturačné údaje.

Spôsob doručenia a platobné podmienky

 • Dodanie kuriérskou službou a platba na dobierku. Platba na dobierku je možná pri voľbe dodania prostredníctvom kuriérskej služby GLS. Poplatok za dodanie kuriérskou službou a platbu na dobierku pri prevzatí je 3,90 EUR.
 • Dodanie kuriérskou službou a platba vopred bankovým prevodom na základe faktúry. Platba vopred bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim je možná i pri voľbe dodania prostredníctvom kuriérskej služby GLS. Poplatok za dodanie kuriérskou službou a platbu vopred bankovým prevodom je 3,00 EUR.
 • Osobný odber tovaru a platba vopred bankovým prevodom na základe faktúry. Platba vopred bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim je možná i pri osobnom prevzatí tovaru po telefonickej dohode na adrese prevádzky predávajúceho. Osobné prevzatie tovaru je bez poplatku.
 • Osobný odber tovaru a platba v hotovosti pri prevzatí. Pri osobnom prevzatí tovaru po telefonickej dohode na adrese prevádzky predávajúceho je možné zaplatiť za tovar i v hotovosti na základe dokladu z ERP. Osobné prevzatie tovaru je bez poplatku.

Spôsob doručenia do Českej republiky a platobné podmienky

 • Dodanie do Českej republiky kuriérskou službou a platbou vopred bankovým prevodom na základe faktúry. Pri dodávkach tovaru do Českej republiky prostredníctvom kuriérskej služby GLS je možná iba platba vopred bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Poplatok za dodanie kuriérom a platbu vopred je 9,00 EUR pri hodnote objednaného tovaru do 100 EUR a 6,00 EUR pri hodnote objednaného tovaru nad 100 EUR.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v čase potvrdenia objednávky.
 • Dodať tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • Vystaviť a priložiť k dodávke faktúru, alebo iný daňový doklad

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa (aj v prípade ak sa prijímateľ nenachádza v čase doručenia na udanej adrese).
 • Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku výpadku spojenia alebo iných technických problémov nezavinených predávajúcim
 • Škody vyplývajúce z funkčných vlastností výrobkov, škody z neodborného používania výrobkov, škody spôsobené chybnou manipuláciou a nesprávnym skladovaním. Na škody z týchto dôvodov sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov neodkladne informovať predávajúceho. Najneskôr však ďalší pracovný deň po prevzatí tovaru.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 • V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady na prvé a každé ďalšie doručenie tovaru.

Predajná cena tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné, platné v čase objednania tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list, alebo doklad z ERP pri osobnom prevzatí tovaru.

K cene tovaru je pripočítané poštovné prípadne ďalšie poplatky súvisiace s doručením tovaru.

Spoločnosť gomeo s.r.o. nie je platiteľom DPH. Objednávky firiem s IČ DPH budú postúpené a následne realizované spoločnosťou MIWO s.r.o., ktorá je platiteľom DPH, za rovnakých podmienok a v rovnakých cenách (vrátane DPH).

Termín dodania

Predávajúci dodá tovar bezodkladne, spravidla do troch pracovných dní po doručení objednávky  a záväznom potvrdení objednávky predávajúcim. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje automatické potvrdenie vytvorené objednávkovým systémom alebo potvrdenie odoslané prostredníctvom elektronickej pošty.

V prípadoch keď nie je možné uvedený termín dodania splniť, kupujúci bude upozornený e-mailom alebo telefonicky o zmene dodacej lehoty akonáhle bude predávajúci informovaný o dodacej lehote od výrobcu alebo dodávateľa.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese gomeo s.r.o., Urbánkova 19/5, 971 01 Prievidza, alebo e-mailom na adrese: info@cigarclub.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Reklamácie

Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita a cena nezodpovedá potvrdenej objednávke. Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu a obsah je potrebné zaslať predmet reklamácie na adresu sídla predávajúceho.

Predávajúci prijíma reklamovaný tovar prostredníctvom štandardnej pošty, alebo kuriérskej služby na adrese sídla: gomeo s.r.o., Urbánkova 19/5, 971 01 Prievidza, alebo na adrese: MIWO s.r.o., Urbánkova 19/5, 971 01 Prievidza pre firemných objednávateľov s IČ DPH.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to e-mailom, alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci dodá kupujúcemu opravený tovar, alebo nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky.

Pri dodaní zásielky s tovarom prostredníctvom kuriérskej služby je kupujúci povinný zásielku prezrieť a pri zjavných a na povrchu obalu viditeľných poškodeniach tieto poškodenia hlásiť doručovateľovi a spísať s ním zápis o škode. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia a straty spôsobené prepravcom.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@cigarclub.sk), ak nie je spokojný so spôsobom ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

Kupujúci - spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov, kde hodnota sporu prevyšuje alebo práve dosahuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH

Ochrana osobných údajov

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanoveniami ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanoveniami ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 • potvrdenie či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané predávajúcim
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailová adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v predchádzajúcom bode na účely priameho marketingu.

Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie rozhodnutia, ktoré má pre kupujúceho právne účinky alebo významný dosah a bolo vydané výlučne na základe automatizovanej formy spracúvania, a to metódou odlišnou od takejto formy spracúvania. Predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia zohrá ľudský faktor.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanoveniami ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely kúpy a doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942
 • Československá obchodná banka, a.s., Sídlo: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Kupujúci zakliknutím políčka „Súhlasím s posielaním aktuálnych noviniek na email“ v objednávkovom formulári udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi emailom na info@cigarclub.sk Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje kupujúceho bezodkladne zlikvidované.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v okamihu jeho zaplatenia kupujúcim.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1


Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 15. 8. 2017

TABAK-CIGARY

Táto časť internetového obchodu je miestom predaja tabakových výrobkov, obsahuje informácie o tabakových výrobkoch a je určená výlučne osobám starším ako 18 rokov.

Objednávanie tabakových výrobkov je umožnené len našim obchodným partnerom – obchodným spoločnostiam a živnostníkom.
Zasielanie tabakových výrobkov spotrebiteľom je zakázané Zákonom o ochrane nefajčiarov.

Varovanie: Fajčenie vážne škodí vám a ostatným okolo vás!

Vyhlasujem že mám viac ako 18 rokov a súhlasím so zobrazením informácií o tabakových výrobkoch.