Obchodné podmienky platné pre objednávky prostredníctvom elektronického obchodu www.cigarclub.sk

Predávajúci:

Predávajúcim – dodávateľom produktov a služieb uverejnených v elektronickom obchodom systéme www.cigarclub.sk je spoločnosť gomeo s.r.o., so sídlom: Urbánkova 19, 971 01 Prievidza, IČO: 47 342 552, DIČ: 2023845120

Predávajúcim - dodávateľom produktov a služieb pre firemných objednávateľov s IČ DPH je spoločnosť MIWO s.r.o., so sídlom: Urbánkova 19, 971 01 Prievidza, IČO: 45 341 877, DIČ: 2022943384

Podrobné kontaktné údaje tu.

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného systému www.cigarclub.sk.

Objednávanie tovaru

Kupujúci môže tovar objednať on-line priamo prostredníctvom nákupného systému na www.cigarclub.sk alebo zaslaním objednávky elektronickou poštou na e-mail: info@cigarclub.sk s uvedením názvu tovaru, počtu kusov, adresy kupujúceho, adresy doručenia a telefónneho čísla.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je zrealizovaný predaj vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje automatické potvrdenie vytvorené objednávkovým systémom alebo potvrdenie odoslané prostredníctvom elektronickej pošty.

Dodacie podmienky

Dodanie netabakových výrobkov. Dodanie netabakových výrobkov je možné prostredníctvom kuriérskej služby GLS alebo osobne po telefonickej dohode na adrese prevádzky predávajúceho.

Dodanie tabakových výrobkov fyzickým osobám pre ich vlastnú spotrebu. Dodanie tabakových výrobkov fyzickým osobám pre ich vlastnú spotrebu je na základe ustanovení Zákona o ochrane nefajčiarov zakázané formou zásielkového predaja, teda v tomto prípade je možné iba zakúpenie tovaru osobne, po telefonickej dohode na adrese prevádzky predávajúceho.

Dodanie tabakových výrobkov fyzickým osobám – živnostníkom a právnickým osobám. Dodanie tabakových výrobkov fyzickým osobám – živnostníkom a právnickým osobám je možné prostredníctvom kuriérskej služby GLS alebo osobne po telefonickej dohode na adrese prevádzky predávajúceho. Voľbu dodania objednávky firmám - živnostníkom a právnickým osobám nájdete pri vypĺňaní objednávky v časti košík – fakturačné údaje.

Spôsob doručenia a platobné podmienky

 • Dodanie kuriérskou službou a platba na dobierku. Platba na dobierku je možná pri voľbe dodania prostredníctvom kuriérskej služby GLS. Poplatok za dodanie kuriérskou službou a platbu na dobierku pri prevzatí je 3,90 EUR.
 • Dodanie kuriérskou službou a platba vopred bankovým prevodom na základe faktúry. Platba vopred bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim je možná i pri voľbe dodania prostredníctvom kuriérskej služby GLS. Poplatok za dodanie kuriérskou službou a platbu vopred bankovým prevodom je 3,00 EUR.
 • Osobný odber tovaru a platba vopred bankovým prevodom na základe faktúry. Platba vopred bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim je možná i pri osobnom prevzatí tovaru po telefonickej dohode na adrese prevádzky predávajúceho. Osobné prevzatie tovaru je bez poplatku.
 • Osobný odber tovaru a platba v hotovosti pri prevzatí. Pri osobnom prevzatí tovaru po telefonickej dohode na adrese prevádzky predávajúceho je možné zaplatiť za tovar i v hotovosti na základe dokladu z ERP. Osobné prevzatie tovaru je bez poplatku.

Spôsob doručenia do Českej republiky a platobné podmienky

 • Dodanie do Českej republiky kuriérskou službou a platbou vopred bankovým prevodom na základe faktúry. Pri dodávkach tovaru do Českej republiky prostredníctvom kuriérskej služby GLS je možná iba platba vopred bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Poplatok za dodanie kuriérom a platbu vopred je 9,00 EUR pri hodnote objednaného tovaru do 100 EUR a 6,00 EUR pri hodnote objednaného tovaru nad 100 EUR.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v čase potvrdenia objednávky.
 • Dodať tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • Vystaviť a priložiť k dodávke faktúru, alebo iný daňový doklad

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa (aj v prípade ak sa prijímateľ nenachádza v čase doručenia na udanej adrese).
 • Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku výpadku spojenia alebo iných technických problémov nezavinených predávajúcim
 • Škody vyplývajúce z funkčných vlastností výrobkov, škody z neodborného používania výrobkov, škody spôsobené chybnou manipuláciou a nesprávnym skladovaním. Na škody z týchto dôvodov sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov neodkladne informovať predávajúceho. Najneskôr však ďalší pracovný deň po prevzatí tovaru.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 • V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady na prvé a každé ďalšie doručenie tovaru.

Predajná cena tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné, platné v čase objednania tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list, alebo doklad z ERP pri osobnom prevzatí tovaru.

K cene tovaru je pripočítané poštovné prípadne ďalšie poplatky súvisiace s doručením tovaru.

Spoločnosť gomeo s.r.o. nie je platiteľom DPH. Objednávky firiem s IČ DPH budú postúpené a následne realizované spoločnosťou MIWO s.r.o., ktorá je platiteľom DPH, za rovnakých podmienok a v rovnakých cenách (vrátane DPH).

Termín dodania

Predávajúci dodá tovar bezodkladne, spravidla do troch pracovných dní po doručení objednávky  a záväznom potvrdení objednávky predávajúcim. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje automatické potvrdenie vytvorené objednávkovým systémom alebo potvrdenie odoslané prostredníctvom elektronickej pošty.

V prípadoch keď nie je možné uvedený termín dodania splniť, kupujúci bude upozornený e-mailom alebo telefonicky o zmene dodacej lehoty akonáhle bude predávajúci informovaný o dodacej lehote od výrobcu alebo dodávateľa.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese gomeo s.r.o., Urbánkova 19/5, 971 01 Prievidza, alebo e-mailom na adrese: info@cigarclub.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Reklamácie

Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita a cena nezodpovedá potvrdenej objednávke. Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu a obsah je potrebné zaslať predmet reklamácie na adresu sídla predávajúceho.

Predávajúci prijíma reklamovaný tovar prostredníctvom štandardnej pošty, alebo kuriérskej služby na adrese sídla: gomeo s.r.o., Urbánkova 19/5, 971 01 Prievidza, alebo na adrese: MIWO s.r.o., Urbánkova 19/5, 971 01 Prievidza pre firemných objednávateľov s IČ DPH.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to e-mailom, alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci dodá kupujúcemu opravený tovar, alebo nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky.

Pri dodaní zásielky s tovarom prostredníctvom kuriérskej služby je kupujúci povinný zásielku prezrieť a pri zjavných a na povrchu obalu viditeľných poškodeniach tieto poškodenia hlásiť doručovateľovi a spísať s ním zápis o škode. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia a straty spôsobené prepravcom.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@cigarclub.sk), ak nie je spokojný so spôsobom ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

Kupujúci - spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov, kde hodnota sporu prevyšuje alebo práve dosahuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH

Ochrana osobných údajov

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ďalej len „osobné údaje“).

Predávajúci (ďalej ako „prevádzkovateľ“) ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv kupujúceho súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „nariadenie“)

V súvislosti s prevádzkou internetového obchodu dochádza k spracúvaniu osobných údajov:

 • v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a / alebo služieb prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
 • za účelom / účelmi uvedenými nižšie a po dobu uvedenú nižšie:

I.Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

Osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu.

II. Dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):

Daňové doklady budú uchované 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

III. Zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb:

Zasielanie reklamných oznámení, obchodných ponúk produktov a služieb na základe nepodmieneného súhlasu poskytnutého kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 5 rokov. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu ponúk.

Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

Pokiaľ kupujúci neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu prevádzkovateľa.

Po uplynutí lehôt uvedených vyššie prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

Kupujúci je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedný kupujúci. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje kupujúceho tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: doručenie tovaru, zrealizovanie platby za tovar, spracovanie účtovníctva.

Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Práva kupujúceho súvisiace so spracovaním osobných údajov

1. Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov:

a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom;

b) na opravu poskytnutých osobných údajov;

c) na vymazanie poskytnutých osobných údajov;

d) na obmedzenie spracovania osobných údajov;

e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;

f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;

g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;

h) právo na odvolanie súhlasu.

Kupujúci môže svoje práva podľa ods. 1 uplatniť prostredníctvom žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi e-mailom, alebo poštou.

Práva podľa ods. 1 písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@cigarclub.sk

b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@cigarclub.sk aby prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje kupujúceho. Ak nevyhovie prevádzkovateľ námietke, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak uplatní kupujúci právo podľa tohto článku, je prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti prevádzkovateľom.

Pokiaľ kupujúci uplatní niektoré z práv z ods 1, má prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti kupujúceho. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z ods 1 prijatá.

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v okamihu jeho zaplatenia kupujúcim.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1


Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 25. 5. 2018

TABAK-CIGARY

Táto časť internetového obchodu je miestom predaja tabakových výrobkov, obsahuje informácie o tabakových výrobkoch a je určená výlučne osobám starším ako 18 rokov.

Objednávanie tabakových výrobkov je umožnené len našim obchodným partnerom – obchodným spoločnostiam a živnostníkom.
Zasielanie tabakových výrobkov spotrebiteľom je zakázané Zákonom o ochrane nefajčiarov.

Varovanie: Fajčenie vážne škodí vám a ostatným okolo vás!

Vyhlasujem že mám viac ako 18 rokov a súhlasím so zobrazením informácií o tabakových výrobkoch.